Algemene Voorwaarden Bleijh B.V.

(hierna: ‘Algemene Voorwaarden’)

1. Algemene Voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen Bleijh B.V. tevens handelend onder de naam Bleijh concept & design (hierna: ‘Bleijh’) en de opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.
1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de bij Bleijh werkzame personen en de door Bleijh ingeschakelde derden.
1.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Bleijh schriftelijk heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Bleijh het mondelinge akkoord van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
2.2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 2.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Bleijh met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Bleijh redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.
2.3. Indien Opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient zij Bleijh, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.
2.4. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Bleijh wenst te verstrekken, dient zij Bleijh, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

3. Leveranciers / derden
3.1. Indien Bleijh op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Bleijh namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
3.2. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Bleijh, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Bleijh volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook gelden jegens de Opdrachtgever.

4. Uitvoering overeenkomst
4.1. Tenzij anders overeengekomen, staat het Bleijh vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Op Bleijh rust een inspanningsverplichting en derhalve niet een resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, brengt niet de verplichting met zich voor Bleijh om de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
4.2. Ingeval een overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen is Bleijh niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.
4.3. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan Bleijh de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
5.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele administratiekosten, transport- en verzendkosten en andere heffingen.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, zal het door Bleijh in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de gebruikelijke uurtarieven van Bleijh.
5.3. Tenzij anders overeengekomen, factureert Bleijh steeds 50% van de overeengekomen vergoeding direct na totstandkoming van de overeenkomst en het resterende bedrag na uitvoering daarvan. Het staat Bleijh vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.
5.4. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
5.5. Indien Bleijh bij de uitvoering van de opdracht uit eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met bureauopslag.
5.6. Na het verstrijken van de in artikel 5.4 genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Bleijh op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand over het nog uitstaande bedrag.
5.7. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Bleijh gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever, welke kosten ten minste 10% van het verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 250,-.
5.8. Bleijh is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden totdat deze betalingen geheel en onvoorwaardelijk hebben plaatsgevonden.
5.9. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Bleijh redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming.
5.10. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
5.11. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Bleijh ieder kwartaal kopieën verstrekken van de administratie waaruit deze feiten of omstandigheden blijken. Daarnaast heeft Bleijh het recht de administratie van de Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever komen.
5.12. Indien op enig moment bij Bleijh gerede twijfel ontstaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever is Bleijh gerechtigd, alvorens (verder) te (laten) presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van een deel of het geheel van de overeengekomen vergoeding en/of een andere vorm van zekerheidstelling plaatsvindt.
5.13. Indien Opdrachtgever een opdracht of overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle overeengekomen vergoedingen en andere vorderingen van Bleijh op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

6. Leveringstermijnen
6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.
6.2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is Bleijh generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
6.3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Bleijh het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

7. Wijziging in de overeenkomst en meerwerk
7.1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Bleijh met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Bleijh redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
7.2. Na een wijziging kan Bleijh de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
7.3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Verplichtingen Opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Bleijh mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.
8.2. De toetsing van het door Bleijh ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving, het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoren niet tot de opdracht van Bleijh en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.3. Opdrachtgever is gehouden om Bleijh te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden als bedoeld in artikel 15.3 en andere omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Bleijh ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) werkzaamheden, waaronder begrepen het verlagen van het budget van Opdrachtgever.

9. Materialen
9.1. De door of namens Bleijh geleverde materialen blijven te allen tijde eigendom van Bleijh, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Bleijh ter beschikking hebben gesteld.
9.2. Opdrachtgever zal de door of namens Bleijh ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en -voor zover het geen digitale bestanden betreft- direct na gebruik dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren. Opdrachtgever zal de door of namens Bleijh geleverde digitale bestanden onmiddellijk na het voltooien van de overeenkomst vernietigen.
9.3. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Bleijh geleverde materiaal is Opdrachtgever gehouden de daaruit eventueel voor Bleijh voortvloeiende schade aan Bleijh te vergoeden.
9.4. Bleijh zal de door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en -voor zover het geen digitale bestanden betreft- deze materialen na gebruik op verzoek van Opdrachtgever retourneren.
9.5. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en modelrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Bleijh dan wel de door haar ingeschakelde derden, berusten bij Bleijh respectievelijk deze derden.
10.2. Opdrachtgever mag het door Bleijh geleverde en door Opdrachtgever geselecteerde materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door Bleijh geleverde en het door Opdrachtgever geselecteerde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het beoogde doel en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en, indien niets is overeengekomen, slechts op het domein waarop deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van eenmalig gebruik. Opdrachtgever zal geen beroep doen op artikel 8 Auteurswet. Eventuele uitbreiding van de gebruiksrechten naar een groter gebied, een langere termijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
10.3. Indien Bleijh toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Bleijh.
10.4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Bleijh geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
10.5. Het staat Bleijh vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. Bleijh en de derden wiens materialen Bleijh heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.
10.6. Indien Bleijh ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Bleijh wordt uitgevoerd.
10.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bleijh zal Opdrachtgever de door Bleijh geleverde materialen, waaronder modellen, woorden, beelden, slogans, pay offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.
10.8. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Bleijh gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het werk tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

11. Klachten
11.1. Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Bleijh moeten binnen dertig (30) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Bleijh worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.
11.2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.
11.3. Indien een klacht naar het oordeel van Bleijh gegrond is, zal Opdrachtgever Bleijh in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn deze klacht te verhelpen.
11.4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Bleijh beslissend.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. De totale aansprakelijkheid van Bleijh voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Bleijh heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Bleijh is ontstaan, met een maximum van € 5.000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Bleijh. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Bleijh komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.
12.2. Aansprakelijkheid van Bleijh voor schade, anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Bleijh geleverde materialen.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart Bleijh tegen aanspraken van derden.

13. Duur en beëindiging overeenkomst
13.1. Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden diens (betalings)-verplichtingen jegens Bleijh na te komen als ware van opzegging geen sprake.
13.2. De honorering van Bleijh gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan 1/12 deel van het bedrag dat Bleijh aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.
13.3. Bleijh is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, dus zonder ingebrekestelling of verplichting tot schade-vergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Voorts is Bleijh bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever tekortschiet in enige verplichting jegens Bleijh en ook na ingebrekestelling blijft tekortschieten. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Bleijh heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

14. Overnameverbod
14.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na het verrichten van de laatste werkzaamheden is het Opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van Bleijh die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen of anderszins voor zich, dan wel aan Opdrachtgever gelieerde personen of ondernemingen, te laten werken, of anderszins betrokken te laten zijn, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete, bestaande uit de vergoeding die Bleijh van Opdrachtgever in de 3 daaraan voorafgaande maanden heeft ontvangen onverminderd het recht van Bleijh om haar daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

15. Overmacht
15.1. Indien Bleijh door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.
15.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door Bleijh ingeschakelde derden.

16. Overige bepalingen
16.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.
16.2. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Bleijh en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) en/of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
16.3. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens betreft, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
16.4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
16.5. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bleijh B.V.
Nico Jessekade 51
1087 MG Amsterdam

Voorwaarden gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34193951
www.bleijh.com